• หน้าแรก

  • ทั่วไป

  • ชุดอาหารปรับเนื้อสัมผัสเพื่อสุขภาพ สำหรับผู้ที่มีปัญหาการบดเคี้ยวและการกลืนอาหาร

ชุดอาหารปรับเนื้อสัมผัสเพื่อสุขภาพ สำหรับผู้ที่มีปัญหาการบดเคี้ยวและการกลืนอาหาร

  • หน้าแรก

  • ทั่วไป

  • ชุดอาหารปรับเนื้อสัมผัสเพื่อสุขภาพ สำหรับผู้ที่มีปัญหาการบดเคี้ยวและการกลืนอาหาร

ชุดอาหารปรับเนื้อสัมผัสเพื่อสุขภาพ สำหรับผู้ที่มีปัญหาการบดเคี้ยวและการกลืนอาหาร

ชุดอาหารปรับเนื้อสัมผัสเพื่อสุขภาพ สำหรับผู้ที่มีปัญหาการบดเคี้ยวและการกลืนอาหาร

Menu Set Texture-modified Food Products
for Persons with Chewing and Swallowing Disorders

       สุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุสัมพันธ์โดยตรงกับสุขภาพฟัน การบดเคี้ยว
อาหารและการรับรู้รส อาหารจึงควรมีเนื้อสัมผัสนุ่ม เคี้ยวและกลืนได้ง่าย
รสชาติอร่อย นอกเหนือจากคุณค่ทางโกชนาการที่จำเป็นต่อสุขภาพ
จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่งๆ และชะลอการเสื่อมคอยของ
การทำงานของอวัยวะที่สำคัญ
      ต้นแบบผลิตภัณฑ์อาหารนุ่มเพื่อผู้สูงอายุ ได้พัฒนาอาหารไทย
ปรับเนื้อสัมผัสที่ผู้สูงอายุคุ้นชิ้น รวม 16 มนู มีความนุ่ม 4 ระดับ เหมาะกับ
ผู้ที่มีปัญหาการบดเคี้ยวและการกลืนอาหาร ตามเกณฑ์ Universal Design
Food จากประเทศญี่ปุ่น แต่ละมนูอุดมด้วยสารอาหาร (Nutient-dense foods)
และสารสำคัญ (Functonal substances) ครบถ้วน มีหน่วยบริโกดที่หมาะสม
ตามหลักโภชนาการ ลดความหวาน มัน และเค็ม ลงจากมนูปกติร้อยละ 10
แต่ยังคงรสชาติที่อร่อยแบบไทย ใช้บรรจุภัณฑ์แบบถ้วยและถุงรีกอร์ทพาซ
โดยแปรรูปด้วยความร้อนระดับ commercial sterilization ทำให้สะดวก
ในการเตรียมรับประทาน และแสดงข้อมูลโภชนาการ เช่น พลังงาน โปรตีน
ไขมัน น้ำตาล และโซเดียม เป็นต้น อีกทั้งแสดงสัญลักษณ์ นุ่มอร่อย" และ
"ระดับความอ่อนนุ่ม" ไว้บนฉลากอย่างชัดเจน

การพัฒนาเทคโนโลยีไทย
ผลิตภัณฑ์อาหารที่ลักษณะเป็นชิ้น ปรับเนื้อสัมผัสวัตถุดิบอาหารให้มี
ความนุ่มที่หมาะสม โดยใช้เทคนิคหลายวิธีการผสมผสานกัน ได้แก่ การปรับ
สูตรส่วนผสม การเติมส่วนผสมช่วยพิมความนุ่ม การลดขนาดวัตถุดิบ
การบด/ปั่นละเอียด การตั้มให้สุก การเกี่ยว และการใช้หม้อความดันไอน
ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีลักษณะเหลว-ขั้นหนึด ใช้วิธีการทำแห้งด้วย
Drum drying และบดละเอียดเป็นผงแห้ง มื่อละลายน้ำร้อนจะได้อาหารเหลว
ที่นุ่มเคี้ยวง่ายและกลืนได้ทันที

จุดเด่น
ความหลากหลายของเมนูอาหารไทย
ปรับเนื้อสัมผัสที่ผู้สูงอายุคุ้นชิน 16 เมนู
ระดับความนุ่ม 4 ระดับ กีได้มาตรฐานตาม
เกณฑ์ประเทศญี่ปุ่น ได้แก่
- ระดับ 1 เคี้ยวได้ง่ายด้วยฟัน
- ระดับ 2 บดละเอียดได้ง่ายด้วยเหงือก
- ระดับ 3 บดละเอียดได้ง่ายด้วยลิ้น
- ระดับ 4 ไม่ต้องเคี้ยวกลืนได้เลย
อุดมด้วยคุณค่ทางทางโภชนาการเพื่อ
สุขภาพผู้สูงวัย
บรรจุภัณฑ์แบบถ้วยและถุงรีกอร์ทเพช
สะดวกในการเตรียมรับประทาน

หัวหน้าโครงการ
ดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาต
ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ
สถาบันคันคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โพสต์เมื่อ :
2563-01-03
 140
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์